Šteta

Pojam – reč šteta je odrednica koju svako, od rođenja pa do smrti , može da veže za hiljade trenutaka iz svog života. Šteta se javlja u životu svakog čoveka, bio on nje svestan ili ne. Svako od nas, može doći u situaciju da drugom nanese štetu, voljno ili mimo svoje volje, ili da šteta bude naneta njemu. Do nastanka štete može doći i činjenjem i nečinjenjem.

Svaka ljudska delatnost, može za posledicu imati i nastanak štete. Šteta može da nastane, činjenjem ili nečinjenjem ljudi, država, društvenih organizacija, udruženja, privrednih subjekata, ona može da nastane od opasnih stvari, od životinja i biljaka i od prirodnih pojava.

Lice koje pretrpi štetu ima pravo na obeštećenje. Zavisno od vrste štete, ne može se uvek postići potpuno i pravedno obeštećenje, ali se može oštećenom pružiti bar delimična satisfakcija za pretrpljenu štetu. Kao što su vrste štete raznovrsne i obeštećenja su raznovrsna. Obeštećenje može biti naturalno, u novčanom ekvivalentu i/ili kroz razne vidove moralne i drugih vrsta satisfakcija.

Oštećeni i štetnik (subjekt odgovaran za naknadu štete), o vrsti i visini naknade štete mogu se dogovoriti, sačiniti poravnanje ili odluku o tome prepustiti sudu ili drugom nadležnom organu. Zbog nesagledivo velikog broja mogućnosti da dođe do nastanka štete razvili su se i razvijaju se, najraznovrsniji organizacioni sistemi za sprečavanje nastanka štete i za obeštećenje oštećenih.

U savremenom svetu najveći broj svih postupaka pred sudovima, arbitražama, odnosi se na utvrđivanje vrste i visine štete i ishodovanja adekvatnog obeštećenja. U Sjedinjenim Američkim Državama, visina isplaćenih novčanih iznosa na ime naknade štete, svake godine premaši iznos ostvarenih profita najvećih privrednih giganata, kakav je na primer ,,Microsoft,, !

U razvijenim zemljama, potrošačkim društvima, postupci za naknadu štete i iznosi obeštećenja, kao i razlozi zbog kojih se traži obeštećenje, često su na ivici apsurda (vidi ,,zanimljivosti - svet,,). Zaštita od nastanka i posledica štete i ostvarivanje naknade i naplata iste, postali su jedan od najunosnijih biznisa! Postoji niz privrednih delatnosti (osiguravajuća društva, firme za obezbeđenje, firme za zastupanje u postupku ostvarivanja i naplate štete itd.) koje ostvaruju ogromne profite, a sve u poslovima vezanim za štetu i njenu naknadu.

Nakon napuštanja socijalističkog koncepta državne i društvene svojine kao najdominantnijeg, i prelaska Srbije na tržišne uslove poslovanja i na ovim prostorima, sve se više pažnje posvećuje pravednom vrednovanju vrste i visine obeštećenja. Takva promena, rezultira sve realnijim i pravednijim procenama obeštećenja, te i kod nas sudovi u poslednje vreme presuđuju sve više novčane iznose kao kompenzaciju za pretrpljenu štetu. I pred našim sudovima, sve je veći broj tužbenih zahteva za naknadu štete, sve su veći odštetni zahtevi, a samim tim celokupno društvo i svi subjekti u njemu, podižu nivo svoje odgovornosti u svakodnevnom delovanju. Na žalost u Srbiji neefikasno sudstvo i nizak nivo opšteg standarda, još uvek ne omogućavaju oštećenom da izdejstvuje efikasno i adekvatno obeštećenje, ali verujemo da će se i to u dogledno vreme, morati, u oba segmenta značajnije i brže približavati praksi razvijenih zemalja sveta, a posebno praksi Evropske Unije.

Oštrim sankcionisanjem svih subjekata koji nanose štetu, postiže se stalno jačanje svesti i odgovornosti, prema svim vrstama dobara i interesa drugih subjekata, a samim tim i povećanjem nivoa opšte i pojedinačne sigurnosti. Iz navedenih razloga, društveno je opravdano i korisno, da svaki subjekt koji pričini štetu, bude obavezan da istu naknadi u potpunosti i time se preventivno, koliko je to moguće, predupredi nastanak buduće štete, zbog neodgovornog postupanja.

Povećajte svoj oprez i ne činite drugima štetu. Budite uporni i insistirajte da za svaku vašu eventualnu štetu dobijete puno obeštećenje. U svakom konkretnom slučaju štiteći svoja prava dajete doprinos zaštiti prava i svih drugih subjekata u društvu !